Datum: 15 Novembra 2018
opcinska-sluzba-finansije nacelnik-baner predsjedavajuci-ov

*Konkursi i oglasi

konkurs stipendije

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija

Konkurs za dodjelu stipendija 2014 g.

JAVNI OGLAS

zaimenovanje predsjednika i člana  Općinskeizbornekomisije Doboj Istok

Javni oglas za oik

za dostavljanje mišljenja i prijedloga za dodjelu društvenih priznanja

općine Doboj Istok

javni poziv – 2014.godine

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

            TUZLANSKI KANTON

            OPĆINA DOBOJ ISTOK

        O P Ć I N S K I  NAČELNIK

Broj: 01-05-1784/13

Doboj Istok, 06.01. 2014. godine

            Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije  Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» broj 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 33. Statuta JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Doboj Istok,  broj 02-24-2341/10 od 31.12.2010. godine i broj 164/13 od 25.10.2013. godine, Općinski načelnik općine Doboj Istok objavljuje: 

PONOVNI JAVNI OGLAS 

za izbor i imenovanje kandidata na  pozicije članova  Nadzornog odbora JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Doboj Istok 

 

I  Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za imenovanje:

 tri  člana  Nadzornog odbora  JP  “Veterinarska stanica” doo Doboj Istok iz reda osnivača

 

II  Opis upražnjene  pozicije

 

Djelokrug rada nadzornog odbora propisani su članom 39. Statuta.

 

 III Mandat

  

Mandat članova u Upravnom ili nadzornom odboru traje 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

 

 

IV. Uslovi

 

Kandidati za imenovanje na pozicije nadzornog  odboramoraju ispunjavati

– opće  i

– posebne uslove

 

a/ Opći uslovi za imenovanje:

          da je  državljanin  Bosne i Hercegovine,

          da je  stariji od 18 godina, ali ne stariji od 60 godina,

          da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandidiraju  uvjerenje dostavlja kandidat po prijemu u članstvo nadzornog odbora)

          da nije  otpuštan  iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere /bilo na nivou države ili entiteta/ u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

          da se na njega ne odnosi član IX. 1 . Ustava Bosne i Hercegovine /da nije pod optužnicom medjunarodnog suda za ratne zločince u bivšoj Jugoslaviji/,

          da se protiv njih ne vodi krivični postupak, odnosno da nisu osuđivani za krivično djelo ili privredni prestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od pet godina od dana izdržane, izvršene ili zastarjele kazne,

          da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana rukovodnog tijela,

          da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH.

          da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju se kandiduju. 

b/ Posebni uslovi za imenovanje:

          da ima najmanje srednju stručnu  spremu i

          da se ne bavi djelatnošću konkuretnom djelatnošću društva,

V  Potrebni dokumenti

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti:

          kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

          uvjerenje o državljanjstvu,

          ovjerenu kopiju diplome,

          uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno nevođenju krivičnog postupka ( ne starije od 3 mjeseca),

          ovjerenu izjavu kandidata da ispunjava sve opće i posebne uslove za imenovanje na pozicije u Nadzornom  odboru JP  “Veterinarska stanica” doo Doboj Istok. 

VI  Podnošenje prijave

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom, sa naznakom na koverti «Prijava na Javni  oglas za izbor i imenovanje kandidata na  pozicije članova  nadzornog odbora JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Doboj Istok – NE OTVARAJ»  na adresu: Općina Doboj Istok, 74207 Klokotnica – Komisija za izbor.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, a isti će biti objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje» i «Službenim novinama Federacije BiH».

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

           OPĆINA DOBOJ ISTOK

           OPĆINSKI NAČELNIK 

Broj:01-34- 69/14

Datum: 10. 01.2014. godine

 

Na osnovu člana 20. i 23. stav 1. Zakona  o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH”, broj:49/05) i člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu općine Doboj Istok  (“Službeni glasnik općine Doboj Istok”, broj 01/05 i “Službene novine  općine Doboj Istok”, broj , 04/06, 05/11, 02/12 i 04/12) Općinski načelnik općine Doboj Istok  raspisuje

 

J A V N I   O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

01. Viši samostalni referent za poslove prostornog uređenja   – 1 izvršilac

02. Viši  referent za poslove komunalnog redara   – 1 izvršilac

 

                Pored općih uslova propisanih Zakonom o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (državljanin BiH, punoljetan, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine)  kandidat mora ispunjavati i slijedeće uslove propisane Pravilnikom  o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu općine Doboj Istok  i to:

                Za poziciju 01.

                 Završena Viša škola – VI stepen društvenog ili tehničkog smjera, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru i najmanje deset mjeseci radnog staža nakon sticanja VŠS.

                Za poziciju 02.

                – Završena srednja  škola – IV stepen  društvenog ili tehničkog smjera, položen stručni upravni ispit, vozački ispit “B” kategorije  i najmanje deset mjeseci radnog staža nakon sticanja SSS.

 

                Uz prijavu na javni oglas  kandidat mora dostaviti slijedeće dokumente ( u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji) i to:

– Uvjerenje o državljanstvu

  Izvod iz matične knjige rođenih

 dokaz o  završenoj  školi ili fakultetu

 dokaz  o položenom   stručnom upravnom  ispitu  ili ispitu općeg znanja

– dokaz o poznavanju rada na računaru za poziciju 01, a  vozački ispit “B” kategorije za poziciju 02.

– Uvjerenje o radnom stažu

– Uvjerenje da je protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne stariju od 3 mjeseca)

– ovjerena izjava kandidata kojim potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,

– ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine i

– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat  prije stupanja na posao.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana, od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima  dostavljaju se neposredno na protokol općine Doboj Istok u Klokotnici  ili preporučeno putem pošte na adresu Općinski načelnik, općina Doboj Istok, 74 207  Klokotnica sa naznakom ” prijava na javni oglas”

 

 

       OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                         Kemal Bratić

 

JAVNI POZIV – BH TELECOM

oglas1oglas2

JAVNI POZIV EUROPSKE KOMISIJE –  ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE

Guidelines EC BIH CFP 13 004

delegacijaEUBiH_2013061910054

JAVNI OGLAS – POPIS STANOVNIŠTVA

popis

 

Zahtjev za kredit 2013 BOSANSKI

JAVNI OGLAS 2013 krediti Fondacije

PRAVILNIK ZA PODJELU SREDSTAVA 2013

Poziv za izražavanje interesa za učešće na obuci za moderatore i promotore lokalnog razvoja

Kratka_biografija

Poziv_za_iskazivanje_interesa_final

J A V N I   O G L A S

za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava

za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu, u općini Doboj Istok

kucna lista

jednoobrazni zahtjev 2013

javni oglas

izjava 20

izjava 1

POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE

Javni poziv – sredstva Lutrije BiH

INTEGRALNI JAVNI POZIV za objavu doraden 20 03 2013

Obrazac izvjesca za pravdanje sredstava Lutrija BiH

Zahtjev za dodjelu sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH