https://www.facebook.com/KievBlesk/ Facebook Блеск Datum: 22 Januara 2018
opcinska-sluzba-finansije nacelnik-baner predsjedavajuci-ov

Pretplatite se na novosti

Facebook Автостудия Глянец Kako biste se pretplatili na naše novosti upišite Vašu email adresu u predviđeno polje.

Facebook Детейлинг

Instagram Автостудия Глянец

Program rada

           BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

           TUZLANSKI KANTON

 OPĆINA DOBOJ ISTOK

 O P Ć I N S K I       N A Č E L N I K

Broj: 01- 05-1547/16

Datum, 22.12. 2016. godine

 

PROGRAM RADA

OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA 2017. GODINU

 U V O D

U 2017. godini pored poslova propisanih ustavom, zakonom, Statutom i drugim propisima u cilju unapređenja funkcionisanja općinske uprave, Općinski načelnik će:

–  raditi na uspostavi efektivne, efikasne, odgovarajuće i odgovorne općinske uprave prilagođene potrebama građana i pravnih lica;

– raditi na racionalizaciji zaposlenosti u općinskim službama za upravu, te nastaviti sa programom štednje u organima uprave i drugim institucijama i organima koji se finansiraju iz budžeta općine i

–  stvarati uslove za podizanje finansijske discipline na veći nivo, te iznalaziti i druge mogućnosti koje mogu doprinijeti stabilizaciji finansijskog stanja.

 

 

A.     RAD  OPĆINSKIH   SLUŽBI  ZA UPRAVU

 

  1. Općinska služba za poduzetništvo i financije

 

Općinska služba za poduzetništvo i financije pored poslova predviđenih zakonom, Statutom i drugim propisima će:

– raditi na stvaranju što povoljnijeg ambijenta za razvoj poduzetništva;

– organizovati sastanke sa poduzetnicima s prostora općine Doboj Istok u cilju sagledavanja stanja u oblasti privrede i iznalaženje mogućnosti za stvaranje povoljnog ambijenta za rad poduzetnika;

–  stalno aplicirati  projekte  prema nadležnim institucijama u vezi razvoja općine;

– provođenju integralne strategije razvoja općine Doboj Istok

– raditi na realizaciji podsticaja u poljoprivredi;

– prati  i predlaže mjere za ostvarenje i povećanje prihoda;

– vrši kontrolu trošenja budžetskih sredstava, knjigovodstvenih dokumenata i inicirati konkretne mjere za naplatu neplaćenih potraživanja;

–  dovršiti sve upravne postupke koji nisu okončani tokom 2016. godine;

–  vršiti izradu raznih informacija i

– pratiti zakone i druge propise i izrađivati i druga normativno-pravna akta iz nadležnosti Službe, te predlagati njihovo usklađivanje sa novousvojenim zakonima i drugim propisima.

 

  1. Općinska služba za prostorno uređenje

 

Općinska služba za prostorno uređenje  pored poslova predviđenih zakonom, Statutom i drugim propisima će:

–  voditi aktivnosti na izradi detaljnih planova  prostornog uređenja;

– sprovoditi šire aktivnosti na uređenju gradskog građevinskog zemljišta te na uređenju  zelenih površina;

– pratiti rad  upravitelja stambenih zgrada u vezi  upravljanja i održavanja  stanova;

–  raditi na zaštiti okolice i izradi programa i uklanjanju divljih deponija;

– rješavati imovinsko -pravne odnose pri realizaciji projekata u 2017. godini;

–  vršiti redovne aktivnosti na održavanju putne mreže;

– pratiti izgradnju infrastrukturnih i drugih objekata;

– u zimskom periodu pratiti prohodnost putnih pravaca koji su u nadležnosti općine i

preduzimati mjere kako bi svi putevi koji povezuju mjesne zajednice sa centrom općine bili prohodni;

– sarađivati sa federalnim i kantonalnim ministarstvima iz nadležnosti prostornog uređenja i zaštiti životne okoline

–  raditi na trajnom rješavanju odlaganja smeća u okviru projekta izgradnje regionalne deponije;

–  raditi na rješavanju pitanja odlaganja smeća do izgradnje regionalne deponije;

–  pratiti rad preduzeća  kojem su povjerene komunalne usluge;

–  vršiti izradu raznih informacija;

–  dovršiti sve upravne postupke koji nisu okončani tokom 2016. godine i

– pratiti zakone i druge propise i izrađivati i druga normativno-pravna akta iz nadležnosti Službe, te predlagati njihovo usklađivanje sa novousvojenim zakonima i drugim propisima.

 

  1. Općinska služba za civilnu zaštitu

 

Pored poslova propisanih zakonom, Statutom i drugim propisima Općinska služba za civilnu zaštitu  će:

– raditi na  obilježavanju minskih polja,

– sagledati stanje u oblasti zaštite od požara i raditi na unapređenju zaštite od požara,

– ostvarivat će se koordinacija sa subjektima iz oblasti civilne zaštite ( mjesne zajednice, javne ustanove, preduzeća i dr.), vladine i nevladine organizacije, međunarodne organizacije i dr.

– izrađivati i ažurirati procjene ugroženosti teritorije općine Doboj Istok uz uvažavanje novonastalih faktora;

–  razrađivati i sprovoditi Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od

prirodnih i drugih nesreća u dijelu koji se odnosi na prava i obaveze državnih organa i službi, preduzeća i drugih pravnih lica u sprovođenju mjera zaštite i spašavanja;

–  provoditi aktivnosti u oblasti zaštite stanovništva i materijalnih dobara od poplava i

bujica i predlagati mjere;

– pratiti pojave klizišta, preduzimati preventivne i operativne mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara shodno mogućnostima;

– preduzimati preventivne mjere u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od požara, poplava, suša i drugih nesreća koje ugrožavaju ljude i materijalna dobra;

– kontinuirano raditi na organizovanju i materijalnom osposobljavanju Centra za osmatranje i uzbunjivanje;

– pratiti razvoj situacije i preduzimati preventivne mjere na sprečavanju širenja zaraznih bolesti kod životinja (Q-groznica, bruceloza i dr.);

–  vršiti izradu organizacionih akata iz oblasti civilne zaštite;

– tražiti finansijsku pomoć od nadležnih institucija Kantona i Federacije za rješavanje problema  građana čija je imovina ugrožena usljed prirodnih i drugih nesreća;

– stalno aplicirati projekte deminiranja prema nadležnim upravama Civilne zaštite i nadležnim agencijama za deminiranje;

– vršiti izradu normativno -pravnih akata iz nadležnosti Službe za Općinsko vijeće

– vršiti izradu raznih informacija;

– pratiti zakone i druge propise i izrađivati i druga normativno-pravna akta iz nadležnosti Službe, te predlagati njihovo usklađivanje sa novousvojenim zakonima i drugim propisima.

 

  1. Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu

 

Pored poslova propisanih zakonom, Statutom i drugim propisima Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu će:

– pratiti rad i aktivnosti u dječijem obdaništu, te u skladu s mogućnostima pomagati u organizaciji rada,

– pratiti rad i aktivnosti u osnovnim školama kao i u mješovitoj srednjoj školi, te u skladu s mogućnostima pomagati u organizaciji rada,

– pratiti stanje i aktivnosti koje provodi JU Centar za socijalni rad Doboj Istok;

– analizirati stanje u oblasti zdravstva na području naše općine i predlagati odgovarajuće mjere na unaprenenju zdravstvene zaštite;

–  organizovati prigodno obilježavanje državnih praznika i drugih datuma koji su od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Općinu Doboj Istok;

–  u skladu s finansijskim mogućnostima pomagati manifestacije koje se organizuju na

prostoru naše općine u svim mjesnim zajednicama;

– u saradnji sa Sportskim savezom općine Doboj Istok organizovati sportske manifestacije u povodu obilježavanja značajnih datuma na prostoru naše općine;

– u saradnji sa Sportskim savezom raditi na razvoju sporta i izboru sportiste godine;

– sarađivati sa  savjetima  mjesnih zajednica u vezi njihovog rada;

– u saradnji s nadležnim organima i institucijama pratiti i analizirati bezbjedonosno stanje na prostoru općine Doboj Istok;

– ostvariti  što bolju saradnju sa vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama;

– raditi na provođenju Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica;

– pratiti i analizirati stepen ostvarivanja prava iz oblasti dopunskih prava branilaca i članova njihovih porodica  iz nadležnosti općine Doboj Istok;

– raditi  na provođenju  novog Zakona o matičnih knjiga,

– raditi na praćenju i unapređenju stanja u oblasti kulture;

– vršiti izradu normativno -pravnih akata iz nadležnosti Službe za Općinsko vijeće

– vršiti izradu raznih informacija;

–  dovršiti sve upravne postupke koji nisu okončani tokom 2016. godine i

– pratiti zakone i druge propise i izrađivati i druga normativno-pravna akta iz nadležnosti Službe, te predlagati njihovo usklađivanje sa novousvojenim zakonima i drugim propisima.

 

Pored navedenih i planiranih poslova, tokom 2017. godine Općinski načelnik i nadležne općinske službe za upravu će svoje aktivnosti usmjeriti i na ostala pitanja koja se pojave, a budu  posebno važna.

 

 

                                             OPĆINSKI NAČELNIK

 

                                                                                                Kemal Bratić