Datum: 19 Decembra 2018
opcinska-sluzba-finansije nacelnik-baner predsjedavajuci-ov

Program rada

                                                                                                                                                                                             Na osnovu člana 17.  Statuta općine Doboj Istok („Službene novine općine Doboj Istok“ broj 5/08) i člana 49. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok („Službene novine općine Doboj Istok“ broj 7/09 i 02/13 ), Općinsko vijeće Doboj Istok na prijedlog Kolegija Općinskog vijeća,  na 2. redovnoj sjednici održanoj dana 31.12.2016. godine,

d o n o s i

 

 

P R O G R A M   R A D A 

OPĆINSKOG VIJEĆA DOBOJ ISTOK  ZA 2017.GODINU

 

 

I – UVODNI DIO

 

 

Ovim Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci Općinskog vijeća Doboj Istok, njihov osnovni sadržaj i način izvršavanja, kao i pitanja koja će se raspravljati i razmatrati na sjednicama u 2017. godini. Programom se takođe  utvrđuju nosioci poslova i zadataka, kao i rokovi za razmatranje.

 

Osim utvrđenih pitanja za razmatranje na sjednicama Općinskog vijeća, vijećnici će moći davati inicijative za razmatranje i drugih pitanja, koja su aktuelna na području općine Doboj Istok i značajna za ostvarivanje društvenog života građana, a koja su u nadležnosti Općine odnosno Općinskog vijeća.

 

Dakle, Program rada ostaje „otvoren“ za sve inicijative i prijedloge, koji su značajni i za građane i za druge zainteresovane subjekte.

 

 Bitno je istaći da će realizacija Programa rada Općinskog vijeća uglavnom zavisiti od aktivnosti  obrađivača  pitanja i zadataka.

 

U pripremi za izradu Programa rada, upućen je dopis Općinskom načelniku, mjesnim zajednicama, javnim preduzećima i javnim ustanovama da dostave prijedloge, sugestije i mišljenja  o pitanjima iz nadležnosti Općinskog vijeća, kako bi se mogao pripremiti Program rada Općinskog vijeća za 2017.godinu.

 

Programom rada Općinskog vijeća utvrđuju se predlagači i obrađivači pripreme materijala, pitanja koja se stavljaju na razmatranje, kao i vrijeme realizacije  pojedinih pitanja, kako slijedi:

 

 

 

 

 

 

 

 

II – PITANJA ZA RAZMATRANJE

 

 

Red

Broj

Naziv pitanja

za razmatranje

 
Predlagač
 
Obrađivač
Vrijeme

realizacije

 

1.

 

Izvještaj o realizaciji Programa rada  Općinskog vijeća Doboj Istok za 2016.godinu

 

 

Kolegij Općinskog vijeća

 

 

 Kolegij Općinskog vijeća

 

 

Januar

 

 

 

  2.

       

Program obilježavanja

Dana nezavisnosti BiH i

Dana općine Doboj Istok

 

 

 

Općinski načelnik

 

Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu

 

 

 

Januar

                            

 

Red

Broj

Naziv pitanja

 za razmatranje

 
Predlagač
 
Obrađivač
Vrijeme

realizacije

 
 

   1.

 

Odluka o dodjeli općinskih priznanja

 

Kolegij Općinskog vijeća

 

Komisija za odlikovanja   i općinska priznanja

 

 

Februar

 
 

2.

 

Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava za

2016. godinu

 

Općinski načelnik

 

Komisija za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava

 

 

Februar

 

 
 

3.

 

Izvještaj o radu komunalnog inspektora  za 2016.godinu

 

 

 

Općinski načelnik

 

 

Komunalni inspektor 

 

 

Februar

 

 
 

 

4 .

 

Informacija o pripremnim aktivnostima za proljetnu sjetvu 2017.godine

 

 

Općinski načelnik

 

Općinska služba za poduzetništvo i finansije

 

 

Februar

 
 

   5.

 

Izvještaj o radu Zajedničkog  pravobranilaštva Čelić,Teočak, Sapna i Doboj Istok za 2016.godinu

 

 

Općinski načelnik

 

 

Općinski pravobranilac

 

 

Februar

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Red

Broj

Naziv pitanja

za razmatranje

 

Predlagač

 

Obrađivač

Vrijeme

realizacije

   
 

   1.

 

Svečana sjednica Općinskog vijeća Doboj Istok povodom obilježavanja

Dana nezavisnosti BiH

 

 

Kolegij Općinskog vijeća

 

Predsjedavajući Općinskog vijeća

 

 

Mart

   
 

2.

 

Svečana sjednica Općinskog vijeća  Doboj Istok povodom obilježavanja

Dana općine

 

 

Kolegij Općinskog vijeća

 

Predsjedavajući Općinskog vijeća

 

Mart

 
 

 

3.

         
Odluka o visini prosječne konačne cijene 1 m² korisne površine gradjevinskog objekta na području općine Doboj Istok Općinski načelnik Općinska služba za prostorno uređenje  

Mart

 
 

4.

 

Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općini Doboj Istok za 2016.godinu

 

Općinski načelnik

Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu  

Mart

 
 

5.

 

Informacija o sigurnosti na području općine Doboj Istok za 2016.godinu

Policijska

stanica Doboj Istok

           

            Policijska

stanica Doboj Istok

 

Mart

 
6. Izvještaj udruženja građana o utrošku dodijeljenih budžetskih sredstava za 2016.godinu sa završnim računom  

Općinski načelnik

 

Općinska služba za poduzetništvo i finansije

 

Mart

 
 

7.

 

Izvještaj o  radu savjeta mjesnih zajednica za 2016.godinu

 

Općinski načelnik

Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu  

Mart

 

 
 

8.

 

Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2016.godinu

 

 

Općinski načelnik

 

Općinski načelnik

 

Mart

 

 
 

9.

 

Informacija o obilježavanju  Dana nezavisnosti BiH i Dana Općine

 

Općinski načelnik

Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu  

Mart

 

 

 


 

Red

Broj

Naziv pitanja

za razmatranje

 

Predlagač

 

Obrađivač

Vrijeme

realizacije

 

1.

 

Izvještaj o izvršenju budžeta u općini Doboj Istok za 2016.godinu

 

Općinski načelnik

 

Općinska služba za poduzetništvo i finansije

 

April

2. Izvještaj o utrošku sredstava budžetske  rezerve  za 2016.godinu  

Općinski načelnik

 

Općinska služba za poduzetništvo i finansije

 

April

3. Izvještaj o radu JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Dječija radost“ Doboj Istok za 2016.godinu  

 

Općinski načelnik

 

JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Dječija radost“  Doboj Istok

 

April

4. Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja  Doboj Istok za 2016.godinu Općinski načelnik JZU Dom zdravlja

 Doboj Istok

 

April

5. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad  Doboj Istok za 2016.godinu  

Općinski načelnik

 

JU Centar za socijalni rad  Doboj Istok

 

April

6. Izvještaj o radu JP Veterinarska stanica Doboj Istok za 2016.godinu  

Općinski načelnik

 

JP Veterinarska stanica  Doboj Istok

 

April

7. Izvještaj o radu JKP“Čisto“  Doboj Istok za 2016.godinu Općinski načelnik  

JKP“Čisto“  Doboj Istok

 

April

  8.  Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskog vijeća za period januar-mart 2017.godine Kolegij Općinskog vijeća  

Predsjedavajući  Općinskog vijeća

 

April

  9. Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Doboj Istok za 2016.godinu  

Općinski načelnik

 

Općinska izborna komisija Doboj Istok

   

April 

 

 

Red

Broj

Naziv pitanja

za razmatranje

 

Predlagač

 

Obrađivač

Vrijeme

realizacije

 

1.

 

Informacija  o izvršenju budžeta općine Doboj Istok za period januar-mart 2017.godine

 

 

Općinski načelnik

 

Općinska služba za poduzetništvo i finansije

 

Maj

 

2.

 

Informacija  o radu Općinskog suda u Gračanici za 2016.godinu

 

 

Općinski sud u Gračanici

 

Predsjednik suda

 

Maj

 

3.

Informacija  o radu Porezne ispostave Doboj Istok za 2016.godinu Porezna ispostava Doboj Istok  

Porezna ispostava Doboj Istok

 

Maj

 

4.

 

Program obilježavanja 4.jula Dana brigade

 

Općinski načelnik

Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu  

Maj

 

 

Red

Broj

Naziv pitanja

za razmatranje

 

      Predlagač

 

         Obrađivač

Vrijeme

realizacije

 

 

1.

 

Informacija o higijenskoj ispravnosti vode za piće i stanju vodoprivrednih objekata

JKP“Čisto“ Doboj Istok, JZU Dom zdravlja Doboj Istok i MZ Brijesnica Mala  

JKP“Čisto“  Doboj Istok, JZU Dom zdravlja  Doboj Istok i MZ Brijesnica Mala

 

 

Juni

 

2.

 

 

 

 

Informacija o upotrebi narkotičkih sredstava sa prijedlogom mjera za suzbijanje istih na području općine Doboj Istok

 

 

Policijska

stanica Doboj Istok

 

Policijska  stanica Doboj Istok

 

 

Juni

 

 

 

Red

Broj

Naziv pitanja

za razmatranje

 

Predlagač

 

Obrađivač

Vrijeme

realizacije

1. Svečana sjednica Općinskog vijeća povodom obilježavanja

 Dana brigade

Kolegij Općinskog vijeća  

Predsjedavajući Općinskog vijeća

 

Juli

 

 

 

Red

Broj

Naziv pitanja

 za razmatranje

 

Predlagač

 

Obrađivač

Vrijeme

realizacije

 

1.

 

Izvještaj o radu komisija Općinskog vijeća za period

januar-juni 2017.godine

 

 

 

Kolegij Općinskog vijeća

 

 

Predsjednici komisija Općinskog vijeća

 

 

 

Avgust

 

2.

 

 

 

Informacija o uspjehu sportskih klubova u takmičarskoj sezoni 2015/2016.godini

 

 

 

Općinski načelnik

 

 

Sportski savez općine Doboj Istok

 

 

Avgust

 

3.

 

Informacija o  obilježavanju

Dana brigade

 

Općinski načelnik

Općinska služba za društvene djelatnosti,

branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu

 

 

Avgust   

 

 

4.

 

Analiza stanja u privredi u općini Doboj Istok sa prijedlogom mjera za poboljšanje  

Općinski načelnik

 

Općinska služba za poduzetništvo i finansije

 

Avgust 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red

Broj

Naziv pitanja

za razmatranje

 

Predlagač

 

Obrađivač

Vrijeme

realizacije

 
 

   1.

 

Izvještaj o realizaciji budžeta općine Doboj Istok za period januar-juni 2017.godinu

 

 

Općinski načelnik

 

 

Općinska služba za poduzetništvo i finansije

 

 

Septembar   

 
 

2.

 

Izvještaj o utrošku sredstava  budžetske rezerve za period januar-juni 2017.godinu

 

 

Općinski načelnik

 

 

Općinska služba za poduzetništvo i finansije

 

 

Septembar

 
   

 

  3.

 

Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskog vijeća za period januar-juni 2017.godine

 

Kolegij Općinskog vijeća

 

 

 

Predsjedavajući  Općinskog vijeća

 

 

Septembar

 
 

4.

 

Program obilježavanja

 Dana državnosti BiH

 

Općinski načelnik

Općinska služba za društvene djelatnosti,

branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu

 

Septembar

 
 

 

 

 

Red

Broj

Naziv pitanja

 za razmatranje

 

Predlagač

 

Obrađivač

Vrijeme

realizacije

 

1.

 

Informacija o prinosima proljetne sjetve i pripremnim aktivnostima za jesenju sjetvu

 

 

 

Općinski načelnik

 

 

 

Općinska služba za poduzetništvo i finansije

 

 

Oktobar

 

 

2.

 

 

Informacija o uspjehu učenika i postignutim rezultatima osnovnih i srednje škole za  2016/2017.godinu na području općine Doboj Istok

 

 

 

Općinski načelnik

 

Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu

 

 

 

Oktobar

 

 

 

3.

 

Informacija o upisu učenika u prve razrede osnovnih i srednje škole za  2017/2018.godinu na području općine Doboj Istok

 

 

 

Općinski načelnik

 

Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu

 

 

Oktobar

 

 

 

 

Red

Broj

Naziv pitanja

za razmatranje

 

Predlagač

 

Obrađivač

Vrijeme

realizacije

 

1.       

 

Informacija o izvršenju budžeta općine Doboj Istok za  period januar –septembar 2017.godine

 

 

Općinski načelnik

 

Općinska služba za poduzetništvo i finansije

 

 

Novembar

2.       

 

 

Nacrt Budžeta općine Doboj Istok za 2018.godinu

 

Općinski načelnik

 

Općinska služba za poduzetništvo i finansije

 

 

Novembar

3.         

Nacrt Odluke o izvršenju

Budžeta općine Doboj Istok za 2018.godinu

 

Općinski načelnik

 

Općinska služba za poduzetništvo i finansije

 

 

 

Novembar

4.         

Svečana sjednica Općinskog vijeća povodom obilježavanja

Dana državnosti BiH

 

 

Kolegij Općinskog vijeća

 

Predsjedavajući Općinskog vijeća

 

 

Novembar

 

 

Red

Broj

Naziv pitanja

za razmatranje

 

Predlagač

 

Obrađivač

Vrijeme

realizacije

 

1.

 

Program rada Općinskog načelnika za 2018.godinu

 

 

Općinski načelnik

     

      Općinski načelnik

 

Decembar

 

   2.

 

Prijedlog Budžeta općine Doboj Istok za  2018.godinu

 

 

Općinski načelnik

 

Općinska služba za poduzetništvo i finansije

 

Decembar

 

3.

 

Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta općine Doboj Istok za  2018.godinu

 

Općinski načelnik

 

Općinska služba za poduzetništvo i finansije

 

Decembar

 

   4.

 

Program rada Općinskog vijeća za 2018.godinu

 

Kolegij Općinskog vijeća

 

Predsjedavajući

Općinskog vijeća

 

Decembar

 

5.

 

Informacija o  obilježavanju

Dana državnosti BiH

 

Općinski načelnik

Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu  

Decembar

 

 

Tokom 2017. godine na sjednicama Općinskog vijeća razmatrat će se i druga pitanja koja predloži Općinski načelnik iz svoje nadležnosti.  

 

III    OSTALA  PITANJA

 

            Osim pitanja koja su navedena u ovom Programu, Općinsko vijeće će razmatrati i druga pitanja iz svoje nadležnosti u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom Općine, te pitanja kao što su :

 

      –     izbor, imenovanje i razrješenje prema ukazanoj potrebi,

  • Izmjene i dopune postojećih odluka i drugih akata, takodje prema ukazanoj  potrebi,
  • izmjene i dopune urbanističkog i regulacionih planova za područje općine Doboj Istok,
  • rasprava o građanskim inicijativama,
  • druga pitanja koja se nametnu svojom aktuelnošću u skladu sa Ustavom, zakonom Statutom Općine.

 

            Općinsko vijeće,  kao predstavničko tijelo građana općine Doboj Istok, svoj Program rada će realizovati održavanjem redovnih i tematskih sjednica, a po ukazanoj potrebi i vanrednih sjednica na kojima će razmatrati i donositi odluke, zaključke i druge akte iz svoje nadležnosti.

      

            U pripremi i utvrđivanju dnevnog reda sjednica Općinskog vijeća potrebno je obezbijediti potpunu koordinaciju predsjedavajućeg Općinskog vijeća i predsjednika klubova, odnosno redovno održavati sastanke Kolegija Općinskog vijeća. Kolegij Općinskog vijeća podnosit će izvještaje o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća.

 

 Obrađivači materijala dužni su blagovremeno pripremiti materijale u dovoljnom broju primjeraka.

 

  O sprovodjenju ovog Programa starat će se predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća, sekretar Općinskog vijeća i Općinski načelnik kao predlagač materijala.

 

        IV OBJAVLJIVANJE PROGRAMA RADA

           

Ovaj Program rada nakon što bude usvojen na sjednici  Općinskog vijeća, objavit će se  u   „Službenim novinama općine  Doboj Istok“.

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA                                   

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON                                                                        PREDSJEDAVAJUĆI

Općina Doboj Istok                                                                             OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINSKO VIJEĆE        

                                                                                                                    Dr. Ferid Konjić, s.r.

Broj: 02-05 -7/11

Dana:  04.01.2017.godine